นายเอนก รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
นายสมศักดิ์ แสนอินทร์
นายอำเภอพิบูลย์รักษ์
นายสัณฐาน นวลใหม่
เกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์